באחד בשבת בעשרה יום לחדש כסלו שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושבעים ושש
בשיקגו, איליוי במדינת אמריקה הצפונית החתן יהודה ארקה בן בנימין דוד וחנה מלכה ושם
משפחתו שפארד אמר לכלה חסיה פלומה בת בת-זאב וליבה שיינדל ושם משםחתה לויט
בטבעת זו היי נא מקודשת לי כקדושת עמנו לאלהיו. תהי נא עתרת חיינו הדורה כדברי
ימי ישראל. יהי לבנו אחד בתקוה וברעדה. כל מאודי נתון לפניך כשער חסד פתוח לנצח.
אישיות ביתנו מורשת אבות ותוחלת ישראל. בשמחה אגלה לך את נפשי את אהבתי.
והכלה אמרה: בטבעת זו הרי אני מקודשת לך כקדושת עמנו לאלהיו. יהיו נא חיינו שזורים בכל עת
ולבנו שלם לקראת כל הבאות. עמודי ביתנו תורה וגמילות חסדים. ואהבתי אליך לעולמי עולמים.
והכל שריר וקיים
This ketubah witnesses before God and all those present that on the first day of
the week the twenty-second day of the month of Tammuz in the year 5774 corresponding
to the twenty-first day of November, 2015 the holy covenant of marriage was entered into at
Chicago, Illinois between the bridegroom XXX son of XXX and the bride XXX, daugher of XXX, AND BOTH DECLARED:
Affirming our people’s covenant with God may we be consecrated to each other by this ring. Let our lives be intertwined forever. Let our hearts be united in faith and in hope. Let our home be rich with wisdom and reverence. Limitless is my love for you and my devotion without end.
I take you to be mine in love and in tenderness. I take you to be mine in faithfulness. May our hearts beat as one in days of joy as of trouble. May our life together be illumined by our people’s heritage. May our home be built on torah and lovingkindess. May my love for you last forever.
This covenant of marriage has been signed and sealed according to the laws and traditions that began with Abraham and Sarah and continued through Moses and the people Israel.
חתן____________________________________________ Bridegroom
כלה________________________________________________ Bride
עד_______________________________________________ Witness
עד_______________________________________________ Witness
רבי________________________________________________ Rabbi