ב XXX בשבת ב XXX יום לחדש XXX שנת חמשת אלפים ושבע מאות
ושבעים ו XXX לבריאת עולם למנין שאנו מונין כאן ב XXX איך החתן XXX
אמר לה להדא בתולתא XXX הוי לי לאנתו כדת משה וישראל ואנא אפלח
ואוקיר ואיזון ואפרנס יתיכי ליכי כהלכות גוברין יהודאין דפלחין ומוקרין וזנין
ומפרנסין לנשיהון בקושטא ויהיבנא ליכי מהר בתוליכי כסף זוזי מאתן דחזי
ליכי מדאוריתא ומזוניכי וכסותיכי וסיפוקיכי ומיעל לותיכי כאורח כל ארעא
וצביאת XXX בתולתא דא והות ליה לאנתו ודן נדוניא דהנעלת ליה מבי XXX
בין בכסף בין בזהב בין בתכשיטין במאני דלבושא בשמושי דירה ובשימושי
דערסא הכל קבל עליו XXX חתן דנן במאה זקוקים כסף צרוף וצבי XXX
חתן דנן והוסיף לה מן דיליה עוד מאה זקוקים כסף צרוף אחרים כנגדן סך
הכל מאתים זקוקים כסף צרוף וכך אמר XXX חתן דנן אחריות שטר כתובתא
דא נדוניא דן ותוספתא דא קבלית עלי ועל ירתי בתראי להתפרע מכל שפר
ארג נכסין וקנינין דאית לי תחות כל שמיא דקנאי ודעתיד אנא למקנא נכסין
דאית להון אחריות ודלית להון אחריות כלהון יהון אחראין וערבאין לפרוע
מנהון שטר כתובתא דא נדוניא דן ותוספתא דא מנאי ואפילו מן גלימא דעל
כתפאי בחיי ובתר חיי מן יומא דנן ולעלם ואחריות שטר כתובתא דא נדוניא
דין ותוספתא דא קבל עליו XXX חתן דנן כחומר כל שטרי כתובות ותוספתות
דנהגין בבנות ישראל העשויין כתקון חכמינו זכרונם לברכה דלא כאסמכתא
ודלא כטופסי דשטרי וקנינא מן XXX חתן דנן למרת XXX בתולתא דא
על כל מה דכתוב ומפורש לעיל במנא דכשר למקנא ביה והכל שריר וקים
נאום
נאום