ב XXX לבריאת עולם למנין שאנו מונין כאן ב XXX , במדינת אמריקא
הצפונית איך החתו XXX אמר לה להדא בתולתא XXX הוי לי לאנתו כדת
משה וישראל ואנא אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס יתיכי ליכי כהלכות גוברין
יהודאין דפלחין ומוקרין וזנין ומפרנסין לנשיהון בקושטא ויהיבנא ליכי מהר
בתוליכי כסף זוזי מאתן דחזי ליכי מדאוריתא ומזוניכי וכסותיכי וסיפוקיכי
ומיעל לותיכי כאורח כל ארעא וצביאת מרת XXX בתולתא דא והות ליה
לאנתו ודן נדוניא דהנעלת ליה מבי אבוה בין בכסף בין בזהב בין בתכשיטין
במאני דלבושא בשמושי דירה ובשימושא דערסא הכל קבל עליו XXX
חתן דנן במאה זקוקים כסף צרוף וצבי XXX חתן דנן והוסיף לה מן דיליה
עוד מאה זקוקים כסף צרוף אחרים כנגדן סך הכל מאתים זקוקים כסף צרוף
וכך אמר XXX חתן דנן אחריות שטר כתובתא דא נדוניא דן ותוספתא דא
קבלית עלי ועל ירתי בתראי להתפרע מכל שפר ארג נכסין וקנינין דאית לי
תחות כל שמיא דקנאי ודעתיד אנא למקנא נכסין דאית להון אחריות ודלית
להון אחריות כלהון יהון אחראין וערבאין לפרוע מנהון שטר כתובתא דא
נדוניא דן ותוספתא דא מנאי ואפילו מן גלימא דעל כתפאי בחיי ובתר חיי
מן יומא דנן ולעלם ואחריות שטר כתובתא דא נדוניא דין ותוספתא דא
קבל עליו XXX חתן דנן כחומר כל שטרי כתובות ותוספתות דנהגין בבנות
ישראל העשויין כתקון חכמינו זכרונם לברכה וצבו XXX חתן דנן למרת
XXX בתולתא דא דאן יסיק אדעתא דחד מינהון לנתוקי נישואיהון או אן
איתנתוק נישואיהון בערכאות דמדינתא דיכול דין או דא לזמנא לחבריה
לבי דינא דכנישתא דרבנן ודבית מדרשא דרבנן דארעתא דקיימא או מאן
דאתי מן חילה וליצותו תרוייהו לפםקא דדניה בדיל דיכלו תרוייהו למיחי
בדיני דאורייתא דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי וקנינא מן XXX חתן
דנן למרת XXX בתולתא דא על כל מה דכתוב ומפורש לעיל במנא דכשר
למקנא ביה והכל שריר וקים
נאום עד
נאום עד